Houby a houbičky

Tuesday, November 22, 2005

Třídění hub

Houby (Fungi-Mycota) stejně jako ostatní živé organismy zařazujeme do určitého systému, abychom se mohli orientovat v bohatství jejich druhů a rozmanitosti forem. Systém hub je značně složitý a neustále se zdokonaluje podle nových poznatků vědecké mykologie. I pro houbaře je zajímavé a také prospěšné vědět něco o zařazení a třídění hub.
Houby, o něž se houbaři zajímají nebo jejichž plodnice v přírodě nacházejí, patří do skupiny vyšších nebo také pravých hub — Eumycetes. Vyšší houby mají již pravé mycelium složené z mnohobuněčných hyf a tvoří různě specializované rozmnožovací útvary — plodnice.
Tyto vyšší houby rozdělujeme podle způsobu tvorby výtrusů na dva podkmeny, a to na houby vřeckaté a stopkaté.
U hub vřeckatých (vřeckovýtrusných) - Ascomycetes — výtrusy vznikají uvnitř
váčků — vřecek — obyčejně po osmi. Nazývají se vřeckaté výtrusy nebn také asko-
spory (vřecko - ascus). Vřecka jsou většinou uspořádána spolu se sterilními buňka*;
mi (parafýzami) v souvislou vrstvu zvanou thecium (viz obr. 10b). Vétšina vřecka*;
tých hub tvoří plodnice.
U hub stopkatých (stopkovýtrusných) - Basidiomycetes - výtrusy vznikají né.
koncích kyjovitě ztluštělých hyf, nazývaných stopky - bazidie. Vyrůstají na malých
stopečkách - sterigmatech - obyčejně po čtyřech na jedné bazidii. Buzidie jsoii '-
obvykle uspořádány spolu se sterilními hyfami (bazidiolami) ve vrstvu, která sé nazývá rouško - hymenium (viz obr. 10a). i
Tyto podkmeny se podle různých znaků (např. u vřeckatých hub podle typij plodnice a způsobu uvolňování askospor ze vřecek, u stopkatých hub pudle tvaru: bazidií, umístění bazidiospor, typu plodnic) dělí dále na třídy (nejvyšší stupeň), řády, čeledě, rody, podrody a druhy, popřípadě na nižší systematické jednotky: subspeciej variety a formy (nejnižší stupeň).
Houbařsky významné druhy vřeckatých hub patří do třídy hub terčoplodých -Discomycetes, u nichž souvislá vrstva vřecek a parafýz (thecium) je uložena buď na povrchu plodnic, jako u smržů (Morchella), nebo uvnitř plodnic, jako u lanýžů (Tuber).
Z druhů vyobrazených v této příručce patří do podkmene Ascomycetes rody deštice (Discina), ucháč (Gyromitrd), smrž (Morchella), kačenka (Ver/ni), lanýž (Tuber) a bělolanýž (Choiromyces). Patří sem také rod chřapáč (Helwlla), druh ucháč obrovský (Gyromitra gigas) i několik dalších houbařsky méné významných rodů.
Převážná většina hub, které zajímají houbaře, patří do podkmene Basidiomyce
tes. Nejvíce z nich náleží do řádu lupenatých (Agaricales), méně do řádu nelupenatých (Aphyllophorales) a řádu břichatek (Gasterales).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home